Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radziejów
 • Urząd Skarbowy
  ul. Rolnicza 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie w dostępnych aplikacjach na kartach kontowych podatników operacji księgowych w tym m.in. przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz decyzji i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
 • uzgadnianie zaksięgowanych operacji z dokumentami źródłowymi w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, Izbie Skarbowej, Ministerstwu Finansów,
 • systematyczna analiza kart kontowych podatników oraz bezzwłoczne podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, tj, upomnień i tytułów wykonawczych oraz aktualizacja tytułów wykonawczych – w celu ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej,
 • weryfikacja zgodności wpłat podatków w formie zaliczek na podatki dochodowe ze złożonymi deklaracjami rocznymi w dostępnej aplikacji, sporządzanie niezbędnych przeksięgowań i postanowień w tym zakresie oraz przekazywanie nieprawidłowości do komórki obsługi bezpośredniej,
 • zapewnienie odpowiednich środków finansowych na właściwym rachunku bankowym do dokonania w terminie wymaganych zwrotów nadpłat w poszczególnych podatkach,
 • zlecenie zwrotów podatków, obsługa zajęć wierzytelności dokonanych przez komorników sądowych, wykonywanie obowiązków wierzyciela na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji generowanie i zlecenie przelewów do organizacji pożytku publicznego,
 • bieżąca współpraca z innymi urzędami skarbowymi w zakresie obsługi kart kontowych podatników, dla których występuje zmiana właściwego organu podatkowego,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu danych do sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej referatu rachunkowości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca posiadania umiejętności interpersonalnych,
  – dobrej organizacji pracy,
  – praca wymagająca stałego kontaktu z podatnikami,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek bez windy, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące lub ekonomiczne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, z zakresu rachunkowości podatkowej, znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, aktów wykonawczych,
  • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w administracji państwowej,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podobne,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
 • znajomość obsługi programów komputerowych POLTAX i POLTAX 2B, WHTAX,
 • wskazana znajomość przepisów ustaw podatkowych,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w rachunkowości, w tym w zakresie rozrachunków publiczno-prawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy Radziejów RP 3/1”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl