Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • do spraw naliczania płac
 • w Samodzielnym Referacie Płac

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń dla pracowników oraz sporządzanie listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości,
 • samodzielne naliczanie i rozliczanie składek ZUS w celu prawidłowego przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS i zaliczek na pdof w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń,
 • samodzielne sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych, rentowych (RP-7) i innych zaświadczeń o zarobkach celem przedłożenia innym organom,
 • sporządzanie we współpracy z innymi pracownikami sprawozdań i informacji w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o wynagrodzeniach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego, praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
  – Stanowisko pracy spełnia warunki techniczne do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie naliczania płac
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, systemu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy,
  • zdolność realizacji pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • obsługa specjalistycznych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu PŁATNIK, systemów bankowości elektronicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem
  IS ogłoszenie nr 174431

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 18 314/318.