Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • do spraw wynagrodzeń
 • w Samodzielnym Oddziale Płac

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom Izby Skarbowej
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wykorzystania zatrudnienia i wynagrodzeń w Izbie Skarbowej
 • naliczanie należnych od wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe, zdrowotne, fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie informacji z tytułu osiągniętego wynagrodzenia i potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • prowadzenie dokumentacji dot. niezdolności do pracy pracowników Izby Skarbowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek biurowy: siedziba Izby Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu,
  – przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  – wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
  – dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
  – na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – zaplecze socjalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, prawa pracy, gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  • systematyczność, dokładność, terminowość
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • obsługa specjalistycznego programu do naliczania wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS – Teta, Płatnik

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2134,30 brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,139

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 36 52 472,
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 27 05 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.