Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • do spraw analizy kont szczegółowych podatników
 • w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
  ul.Ostrowskiego 5
  53-238 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza kart kontowych pod względem występowania nadpłat i zaległości w celu prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat, powstałych nadpłat czy przeksięgowań jak również w celu podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania należnych budżetowi podatków oraz opłat
 • księgowanie wpłat w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, Izbie Skarbowej, Ministerstwu Finansów
 • analiza kart kontowych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w celu ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej
 • obsługiwanie i przekazywanie podatnikom zwrotów i nadpłat podatków wg zasad określonych w obowiązujących przepisach i procedurach w celu likwidacji sald
 • sporządzanie i opracowywanie wykazów zaległości i nadpłat na kontach szczegółowych podatników do celów bieżącej analizy i sprawozdawczości
 • kompleksowe i terminowe załatwianie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, analiza zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi, zasięganie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, wystawianie kart analitycznych na stare zaległości w celu pozyskania informacji o terminie przedawnienia, aby zastosowano środki zapobiegające przedawnieniu
 • sporządzanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku w celu poinformowania podatników o sposobie zaliczania wpłat dokonywanych po terminie lub też o sposobie rozliczeń nadpłat/zwrotów na wniosek podatnika lub z urzędu
 • informowanie innych komórek organizacyjnych o zapisach na kartach kontowych podatników w celu podjęcia przez te komórki odpowiednich działań, w tym przyjmowanie i przekazywanie kart kontowych podatników w związku ze zmianą właściwości miejscowej, przekazywanie informacji do stanowiska karnego-skarbowego o popełnionych przez podatnika wykroczeniach w zakresie nieterminowych wpłat

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,
  przedsiębiorstwa itd.) lub z przeprowadzeniem kontroli w innych urzędach
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – pomieszczenie biurowe w budynku sześciokondygnacyjnym
  – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – możliwość poruszania się po budynku – klatki schodowe i dwie windy, jedna
  przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  – zaplecze socjalne
  – parking przy budynku urzędu z ograniczoną ilością miejsc parkingowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad księgowości i rachunkowości
  • znajomość i umiejętność interpretowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
  • znajomość i umiejętność interpretowania przepisów ustawy o rachunkowości
  • umiejętność redagowania pism
  • umiejętność rozmowy z trudnym klientem
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego POLTAX, BIBLIOTEKA AKT
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • wnikliwość i rzetelność
 • 1 rok doświadczenia w pracy w rachunkowości podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl
  Metody i techniki naboru:
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2391,02 zł brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/79-77-149 lub 71/79-77-151 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71/36-52-710 lub 71/36-52-711 (sprawy organizacyjne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.