Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler weterynaryjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu.
  ul. Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gostyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie posiadanie tytułu technika weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego praktyka w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku technik weterynarii,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty.
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.