Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowego
 • do spraw obsługi finansowo-księgowo-kadrowej
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0,5

Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz kart analitycznych wydatków i kosztów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z dochodów, wydatków, wymagalnych należności i zobowiązań oraz sporządzanie bilansu rocznego,
 • obliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS,
 • prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego 5 letni staż w księgowości budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Narutowicza 7/9/314
  90-117 Łódź

Inne informacje:


  Lub telefonicznie (042) 632-78-81