Izba Celna w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Finansowo-Księgowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Krakowie
  Al. Krasińskiego 11b
  31-111 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie i wykonywanie pod względem finansowym budżetu Izby Celnej, w tym w ujęciu zadaniowym;
 • rozliczanie finansowych środków unijnych i sprawozdawczość w tym zakresie;
 • prowadzenie rachunkowości dochodów jednostki budżetowej, wydatków budżetowych i poza budżetowych oraz funduszy;
 • obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa Trezor;
 • archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, w systemie 8-godzinnym, od poniedziałku do piątku, wymagana komunikatywność, kontakty z innymi jednostkami budżetowymi, kontrahentami, komórkami wewnętrznymi, użycie finansowych systemów informatycznych, praca pod presją czasu i czynników stresujących

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku biurowym, przy al. Krasińskiego 11b, na 2 piętrze (w budynku znajduje się winda), budynek bez ułatwień architektonicznych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  Inne
  O stanowisko pracy mogą ubiegać się również: osoby niepełnosprawne na podstawie przepisów określonych w ustawie o służbie cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie księgowe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza i umiejętności w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji budżetowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie księgowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać na dziennik podawczy Izby Celnej w Krakowie lub przesyłać pocztą na adres:
  Izba Celna w Krakowie,
  al. Krasińskiego 11b,
  31-111 Kraków
  Liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu na dziennik podawczy IC w Krakowie.

Inne informacje:

  – W liście motywacyjnym należy dopisać numer ogłoszenia: 2/2016 oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. adres poczty elektronicznej/ numer telefonu).
  – Podania niespełniające wymogów formalnych, tj: złożone po terminie oraz niekompletne w zakresie wymagań niezbędnych i/lub nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
  – Złożone dokumenty nie będą odsyłane, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
  – Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3048,74 zł.
  – Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr i Szkolenia – tel. (12) 629-01-12.
  – Oferta dostępna jest m.in. na stronach internetowych: www.krakow.scelna.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie IC w Krakowie, al. Krasińskiego 11b.
  – Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.