Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  85-950 Bydgoszcz
  ul. Dr .E. Warmińskiego 18

Miejsce wykonywania pracy:

 • Golub-Dobrzyń
 • Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu
  ul. Dr .J. Koppa 1 A
  87-400 Golub-Dobrzyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przypisów,odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków oraz uzgadnianie zaksięgowanych operacji z dokumentami źródłowymi w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, Izbie Skarbowej i Ministerstwu Finansów,
 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych tj. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat zaległości oraz zwrotów podatków oraz przygotowanie projektów postanowień w tym zakresie w celu ich terminowej realizacji,
 • rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom w celu ich terminowej realizacji,
 • obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne w celu ich realizacji,
 • kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów w celu ustalenia iich zasadności,
 • kontrola i analiza zaległości na kartach kontowych podatników w celu podejmowania działań zmierzających do ich wygaśnięcia,
 • bieżąca analiza sald figurujących na kartach kontowych podatników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
  – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -urząd posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • dokładność, retelność,komunikatywność, odpowiedzialnośc,
  • dobra organizacja pracy własnej.
  • doświadczenie:co najmniej pół roku pracy w rachunkowości.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • umiejetność obsługiwania programów komputerowych: POLTAX,POLTAX 2B,
 • umiejętność pracy pod presja czasu,
 • doświadczenie pracy w rachunkowości podatkowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje, uprawnienia i umiejetności kandydata

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem” ofert pracy US Golub-Dobrzyń”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto- przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 6647730 lub pisząc na adres e-mail:nabory@kp.mofnrt.gov.pl