Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Referacie Rachunkowości Podatkowej RP 1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  85-950 Bydgoszcz
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu
  ul. Mazowiecka 63
  87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i wprowadzanie do systemu dokumentów załączonych do wyciągu bankowego,
 • sprawdzanie zgodności rejestrów przypisów/ odpisów z dołączonymi do nich dokumentami źródłowymi oraz wyłączanie błędnie przypisanych do rejestru,
 • weryfikacja sprawdzonych dokumentów w systemie POLTAX i zatwierdzanie ich w systemie POLTAX 2B celem przekazania tych dokumentów do zaksięgowania na kartach kontowych,
 • zaliczanie wpłat do wpływów do wyjasnienia z dokumentów załączonych do wyciągów bankowych dla których nie określono wystarczajacej ilości informacji celem podjęcia czynności związanych z prawidłowym zakwalifikowaniem wpłat.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych,
  – urząd posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad księgowości i rachunkowości,
  • umiejetnośc pracy w zespole,
  • umiejetnośc pracy pod presją czasu,
  • umiejetnośc analitycznego myślenia,
  • umiejetność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi systemu POLTAX
 • przeszkolenie z zakresu obsługi systemu POLTAX 2 B,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje, uprawnienia i umiejetności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu
  Mazowiecka 63
  87-100 Toruń
  z dopiskiem” oferta pracy RP1″

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto- przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1.000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr 56 6647730 lub pisząc na adres e-mail:nabory@kp.mofnet.gov.pl