Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw księgowania i analizy kart kontowych
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Kołobrzeska 43
  80-391 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja oraz bieżące księgowanie dowodów wpłat, przypisów oraz odpisów na podstawie dokumentów źródłowych.
 • Przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań okresowych.
 • Analiza zapisów na kartach kontowych podatników/płatników, terminowe dokonywanie rozliczeń podatników/płatników oraz zaliczanie wpłat/nadpłat/zwrotów z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
 • Sporządzanie wniosków o ukaranie do komórki karnej skarbowej i wystawianie wniosków w celu poszukiwania spadkobierców.
 • Wymiana informacji i współpraca z innymi organami podatkowymi.
 • Obsługa podatników w zakresie właściwości rzeczowej komórki rachunkowości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
  – praca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych,
  – praca w warunkach stresujących – kontakt z klientem zewnętrznym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na VI piętrze,
  – podstawowe wyposażenie: meble biurowe, zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe,
  – bariery architektoniczne: budynek nie w pełni uwzględnia potrzeby pracowników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – winda i toalety nie dostosowane do ich potrzeb,
  – na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 m-cy w pracy biurowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy,
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-367.