Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw rachunkowości
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76,
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sopot
 • Urząd Skarbowy w Sopocie
  ul. 23 Marca 9/11,
  81-808 Sopot

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące księgowanie wyciągów bankowych oraz rejestrów przypisów/odpisów w zakresie podatków PIT, PPR, PPW, PPD, PPL.
 • Szczegółowa i bieżąca analiza zapisów na kartach kontowych w zakresie nadpłat i zwrotów oraz terminowa ich realizacja.
 • Niezwłoczne realizowanie zajęć komorniczych, pisemnych wniosków podatników i innych podmiotów.
 • Wnioskowanie o wygaszenie rat oraz kierowanie w uzasadnionych przypadkach zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia skarbowego.
 • Aktualizacja i wycofywanie w uzasadnionych przypadkach tytułów wykonawczych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 • Stałe pogłębianie znajomości przepisów i wytycznych dotyczących zadań realizowanych przez księgowość.
 • Wykonywanie innych poleceń Naczelnika Urzędu oraz Kierownika Samodzielnego Referatu Rachunkowości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, siedząca – przy monitorze pow. 4 godzin dziennie, praca wymagająca szczególnej koncentracji i rzetelności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego.

wymagania dodatkowe

 • 2 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej i znajomość zagadnień księgowych .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. 104, Ip.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – test,
  III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:

  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 345.