Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw księgowości podatkowej
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76,
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork
 • Urząd Skarbowy w Malborku
  ul. Kopernika 10,
  80-200 Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie wpłat na podstawie wprowadzonych do systemu wyciągów bankowych.
 • Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłat, zwrotów lub nadpłat – dotyczących wszystkich rodzajów podatków – w celu poinformowania podatnika/płatnika/inkasenta o sposobie ich zarachowania. Wystawianie not księgowych w sprawie przeksięgowań.
 • Sprawdzanie, czy istniejące w aplikacji POLTAX rachunki bankowe podatników/ płatników/inkasentów są aktualne i właściwe do dokonywania zwrotów lub nadpłat podatku. Dokonywanie zleceń zwrotów podatku VAT i VZM oraz nadpłat wszystkich podatków, wystawianie dokumentów dotyczących zwrotów i nadpłat (obsługa plików w Video TELU) w celu terminowego przekazywania zwrotów i nadpłat.
 • Rozpatrywanie składanych przez podatników/płatników/inkasentów wniosków w sprawie przeksięgowań, przygotowywanie odpowiedzi na pisma składane przez interesantów, zbieranie materiałów do zażaleń, sporządzanie zapytań w sprawie realizacji tytułów.
 • Bieżące wystawianie wniosków z ustawy karno – skarbowej, dotyczące podatników/płatników/ inkasentów uchylających się od terminowych wpłat podatków.
 • Ewidencjonowanie i gromadzenie CIT-ST. Przy księgowaniu przypisów, odpisów, wpłat określanie procentowego udziału gmin we wpłatach w celu prawidłowego i terminowego przekazywania należnych dochodów i udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, siedząca – przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, samodzielna pod presją czasu, okresowe nasilenie lub spiętrzenie zadań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer, monitor i inne urządzenia biurowe (m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w rachunkowości podatkowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość obsługi komputera, samodzielność, komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, zwięzły i precyzyjny, znajomość wybranych zagadnień Ordynacji podatkowej.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe
 • obsługa programów POLTAX, POLTAX 2B, KSG, Biblioteka Akt,
 • znajomość przepisów innych ustaw podatkowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk,
  pok. 104 Ip.

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

  Proponowane wynagrodzenie – nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – rozmowa kwalifikacyjna,
  III – test (tylko w przypadku dopuszczenia do III etapu powyżej 10 kandydatów).

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 345.