Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw ewidencji na kartach kontowych
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
 • Urząd Skarbowy w Słupsku
  ul. Szczecińska 59
  76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie na kartach kontowych rejestrów przypisów i odpisów deklaracji oraz rejestracji decyzji określających, ustalających, uznaniowych i o odpowiedzialności za zobowiązania w celu uzyskania bieżącej informacji o należnościach podatników,
 • księgowanie na kartach kontowych wpłat z wyciągów bankowych w celu ustalenia bieżących informacji o płatnościach podatników,
 • przygotowywanie przelewów do systemu NBE w celu dokonania zwrotów,
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaległości podatkowych, wpłat podatników, nadpłat oraz zwrotów w podatkach i naliczanie odsetek za zwłokę oraz przygotowywanie postanowień o odmowie przerachowań w celu powiadomienia podatników,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma podatników oraz na zajęcia wierzytelności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w zespole,
  – bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa interesantów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w budynku na I piętrze z windą,
  – stanowisko pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie: 2.248,61 zł brutto.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: nabór – wzory oświadczeń.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy,
  III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty pracy kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru podlegają zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 30-02-300 (wew. 506)