Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw realizacji zad. w zakresie analizy prawidłowego ewidencjonowania na kartach kontowych wpłat, zwrotów,przypisów i odpisów pod katem zaległości i nadpłat oraz przekazywania należnych dochodów budżetowych i udziałów jednostkom samorządu terytorialnego
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU
  UL. DŁUGA 75/76
  80-831 GDAŃSK

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sopot
 • Urząd Skarbowy w Sopocie
  ul. 23 Marca 9/11
  81-808 Sopot

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące księgowanie wyciągów bankowych oraz rejestrów przypisów/odpisów w zakresie podatku PIT, PPR.PPL
 • Szczegółowa i bieżąca analiza zapisów na kartach kontowych w zakresie nadpłat i zwrotów oraz terminowa ich realizacja
 • Niezwłoczne realizowanie zajęć komorniczych, pisemnych wniosków podatników i innych podmiotów
 • Wnioskowanie o wygaszenie rat oraz kierowanie w uzasadnionych przypadkach zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego
 • Aktualizacja i wycofywanie w uzasadnionych przypadkach tytułów wykonawczych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
 • Stałe pogłębianie znajomości przepisów i wytycznych dotyczących zadań realizowanych przez księgowość
 • Wykonywanie innych poleceń Naczelnika Urzędu oraz Kierownika Samodzielnego Referatu Rachunkowości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji, praca siedząca

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa przy komputerze, budynek jest dwukondygnacyjny, posiada windę, jest wyposażony w podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych na parterze, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie -2 miesiące w pracy biurowej
 • znajomość zagadnień księgowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pokój 104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 5 etapach:
  I – weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych
  II- ocena nadesłanych dokumentów
  III- sprawdzian wiedzy i umiejętności za pomocą tekstu
  IV- rozmowa kwalifikacyjna
  V- ocena końcowa kandydatów
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 503