Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Pierwszym Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy
 • Urząd Skarbowy w Tychach
  Al. Niepodległości 60
  43-100 Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące księgowanie przypisów, odpisów, zwrotów i przerachowań podatków i niepodatkowych należności budżetowych,
 • uzgadnianie zaksięgowanych kwot przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
 • bieżące wyjaśnianie kwot ewidencjonowanych na koncie wpływów do wyjaśnienia,
 • prowadzenie kontroli terminowości wpłat, naliczanie odsetek za zwłokę od wpłat po terminie,
 • sporządzanie postanowień w sprawach zaliczania wpłat/nadpłat na poczet zaległości podatkowych,
 • dokonywanie szczegółowej analizy i likwidacji sald na kartach kontowych podatników i płatników,
 • dokonywanie terminowo zwrotów, sporządzanie poleceń przelewów na zwroty nadpłat i refundacje,
 • sporządzanie zawiadomień i dowodów księgowych, obsługa stanowiska informacji w zakresie rozliczeń podatkowych, sporządzanie i przekazywanie do komórki KS informacji o ujawnionych przestępstwach i wykroczeniach skarbowych, przygotowywanie danych do sprawozdawczości, meldunków i informacji,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  – kontakt z klientem zewnętrznym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko znajduje się na szóstym piętrze budynku Urzędu.
  Bariery architektoniczne:
  – podjazd, winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych. Budynek i stanowisko pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość zasad księgowości i rachunkowości,
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność,
  • dobra organizacja pracy celem przestrzegania terminów,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z w/wym. zakresów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Al. Niepodległości 60
  43-100 Tychy
  Z dopiskiem oferta pracy w Pierwszym Dziale Rachunkowości


Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.115,57 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/325-11-69.