Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw wydawania zaświadczeń
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul. Żwirki i Wigury 17
  40-063 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie w podsystemach POLTAXU niezbędnych danych na dzień wydania zaświadczenia o żądanej treści.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania innych urzędów dot. treści zaświadczenia, na podstawie posiadanych ewidencji i dokumentów.
 • Przygotowywanie postanowień w sprawie odmowy wydania zaświadczenia oraz rozpatrywanie zażaleń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego,
  •obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  •użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów),
  •czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
  •działanie pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •bariery architektoniczne:
  – wejście do urzędu posiada schody, jednakże urząd zaopatrzony jest w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
  – korytarz, w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy dzielony drzwiami
  z samozamykaczem,
  •budynek wyposażony jest w windę, której szerokość zapewnia wjazd wózka inwalidzkiego,
  •węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnoprawnych ruchowo tylko na parterze
  w sali obsługi podatnika,
  •budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
  •długotrwała praca przy komputerze i monitorze ekranowym (narażenie na zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne, przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność działania w zespole.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe 0,5 roku w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej.

Termin składania dokumentów:

  08-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Pierwszy Urząd Skarbowy;
  ul. Żwirki i Wigury 17;
  40-063 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy RP-2 (umowa na zastępstwo)”


Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kompletne to takie, które zawierają wymienione wymagane dokumenty oraz oświadczenia własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.
  Oferty kandydatów bez kompletu ww. dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie tego postępowania.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2115,57 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-3597252.