Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Samodzielnym Oddziale Płac

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list płac w oparciu o dokumenty kadrowe i obowiązujące przepisy oraz przekazywanie wynagrodzeń na konta pracownicze, dokonywanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z przekazanymi dyspozycjami;
 • terminowe obliczanie, sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy;
 • kompletowanie dokumentacji, sporządzanie rocznych deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącanie podatku od dokonywanych wypłat oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego;
 • kompletowanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym zaświadczeń o wynagrodzeniach Rp-7 do naliczania rent i emerytur;
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokości osiągniętych dochodów;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń wraz z potrąceniami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów finansowo – księgowych oraz przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu rachunkowości,
 • umiejętność obsługi systemów : PŁATNIK, PŁACE,
 • min. 6 miesięcy pracy na stanowiskach finansowo – księgowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 179623

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
  Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
  – weryfikacja formalna ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-135.
  Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach