Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw rozliczeń podatkowych
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
  ul. Dowborczyków 9/11
  90-019 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów na kartach kontowych podatników i uzgadnianie zaksięgowanych operacji na kartach kontowych z dokumentami źródłowymi
 • analiza zapisów na kartach kontowych
 • dokonywanie zwrotów podatku i nadpłat podatkowych
 • sporządzanie postanowień w zakresie zaliczania wpłat dokonanych po terminie, nadpłat oraz zwrotów na zobowiązania bieżące i zaległości zgodnie z wnioskiem podatnika lub z urzędu
 • przygotowywanie korespondencji do organów skarbowych, administracji państwowej, samorządowej, ZUS, organów ścigania, sądów oraz komorników sądowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu z przewagą wysiłku umysłowego,
  -praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  -praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  -narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku trzykondygnacyjnym,
  -stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  -budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
  -na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • biegła obsługa komputera
 • ukończone kursy w zakresie księgowości lub doradztwa podatkowego
 • umiejętność obsługi systemów POLTAX, POLTAX2B, Ewidencje
 • cierpliwość, dokładność
 • uprzejmość
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  16-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-136.