Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
  ul. Papiernicza 7
  92-312 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów na kartach kontowych,
 • wydawanie postanowień,
 • aktualizacja tytułów wykonawczych,
 • dokonywanie uzgodnień sald na kontach księgowych,
 • sporządzanie dokumentacji dla celów sprawozdawczych,
 • analiza zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne,
 • archiwizacja dokumentacji z zakresu stanowiska pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego i ilością obsługiwanych dokumentów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na II piętrze budynku
  – winda, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • dobra organizacja pracy własnej, systematyczność,
  • umiejętność obsługi programu World, Excel
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi systemu komputerowego POLTAX, POLTAX 2B, Ewidencje US
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uprzejmość i wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • doświadczenie zawodowe 1 rok pracy w administracji podatkowej w obszarze księgowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  18-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 174098

Inne informacje:

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-331.