Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Janów Lubelski
 • Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim
  ul. Wojska Polskiego 32
  23-300 Janów Lubelski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja i księgowanie dokumentów na kartach kontowych,
 • analizowanie danych wynikających z kart kontowych, weryfikowanie prawidłowości dokonanych księgowań,
 • dokonywanie zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk oraz szczególnej koncentracji. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 32 w Janowie Lubelskim i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie jest wyposażona w windy. Stanowisko pracy jest zlokalizowanie na I piętrze. Budynek posiada łazienkę i podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy uniemożliwia przedostanie się na I i II piętro osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego (ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o rachunkowości),
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych oraz redagowania pism;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne,
 • pół roku doświadczenia w pracy w księgowości,
 • umiejętność obsługi programów używanych w urzędzie;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T.Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:


  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia, którego dotyczą należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78.