Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw rachunkowości budżetowej i obsługi bieżącej Izby Skarbowej
 • w Samodzielnym Oddziale Rachunkowości Budżetowej i Płac w Izbie Skarbowej w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące dokonywanie księgowań na kontach analitycznych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych Izby jako jednostki budżetowej,
 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • analiza operacji gospodarczych w zakresie zdarzeń dotyczących rozliczeń pieniężnych, kosztów, dochodów, pozostałych kosztów oraz kont pozabilansowych,
 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowym na podstawie dowodów źródłowych,
 • sporządzanie dokumentów księgowych wewnętrznych,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca,
 • analizowanie realizacji należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych oraz wszelkich informacji finansowych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby,
  – praca wymagająca kontaktu z jednostkami podległymi i innymi instytucjami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych regulujących sposób i zakres prowadzenia gospodarki finansowej, klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych oraz rachunkowości jednostek budżetowych;

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy RBRW”

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254236.