Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw rachunkowości podatkowej
 • w Drugim Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Urząd Skarbowy w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59
  10-950 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat podatku,
 • wprowadzanie do systemu komputerowego wyciągów bankowych wraz z załącznikami,
 • weryfikowanie rejestrów przypisów i odpisów oraz zatwierdzanie znajdujących się w nich deklaracji,
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonanych przez podatników/płatników,
 • prowadzenie obsługi zajęć wierzytelności w sytuacji gdy podatnik/płatnik nie posiada nadpłat i zwrotów podatku i udzielanie informacji stosownym instytucjom,
 • obsługa klientów z zakresu rachunkowości podatkowej,
 • wprowadzanie informacji z zakresu rachunkowości podatkowej do systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – praca biurowa,
  – praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami urzędu i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak barier architektonicznych: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy z otoczeniem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy US Olsztyn RP-2”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254116