Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw kompleksowej obsługi kart kontowych w podatkach
 • w Trzecim Samodzielnym Referacie Rachunkowości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Swarzędz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
  ul. Chłapowskiego 17/18
  60-965 Poznań
  ul. Dworcowa 7
  62-020 Swarzędz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie szczegółowych kart kontowych podatników
 • analiza zaległości na kartach kontowych z uwzględnieniem wpłat w celu umniejszenia tytułu wykonawczego lub wygaszenia raty
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i decyzji na kartach kontowych
 • analiza nadpłat w celu dokonania zwrotów i/lub ich przeksięgowania na poczet zaległości lub zgodnie z dyspozycją podatnika,
 • przyjmowanie i przekazywanie kart kontowych podatników w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczeń podatnika między urzędami,
 • obsługa podatników w zakresie informacji o dokonanych przypisach i wpłatach w celu zapewnienia prawidłowości i dokładności rozliczeń
 • przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu, decyzji ratalnych lub umorzeniowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowiska pracy przy ul. Dworcowej w Swarzędzu znajdują się na I i II piętrze,
  – budynek nie posiada windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ordynacji podatkowej, przepisów podatkowych oraz umiejętność ich interpretacji
  • umiejętność pracy w zespole,
  • asertywność, umiejętność przekonywania
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowane – rachunkowość lub ekonomia
 • znajomość programów POLTAX, POLTAX 2B
 • staż pracy w administracji podatkowej 6 m-cy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – PUS Poznań RP”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8586 119 / 260