Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw księgowości i rozliczeń
 • w Samodzielnym Oddziale Rachunkowości Budżetowej RB

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie księgowości w zakresie wydatków zgodnie z przepisami prawa,
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z klasyfikacją budżetową i kodami działań dla budżetu zadaniowego, wprowadzanie danych z zadekretowanych dokumentów do systemu
 • uzgadnianie sald rozrachunków Izby Skarbowej,
 • prowadzenie rachunkowości i obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie rachunkowości i obsługa finansowa rachunku bankowego depozytów,
 • sporządzanie i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań budżetowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów skarbowych,
  – kontakty zewnętrzne z kontrahentami Izby Skarbowej,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – stanowisko na II piętrze budynku,
  – winda,
  – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu finansowo – księgowego dla prowadzenia rachunkowości dla jednostki budżetowej,
  • dobra znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej – ustawy o finansach wraz z przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ponadto ustawy o rachunkowości,
  • rzetelność i dokładność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
  • biegła obsługa komputera,
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w pracy w administracji publicznej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów Microsoft Office (Word, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,

Termin składania dokumentów:

  18-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – RB” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.248,61 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-740