Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw rachunkowości podatkowej
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości Podatkowej i Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Sląskich 24, 26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jawor
 • Urząd Skarbowy w Jaworze
  ul. Gagarina 5
  59-400 Jawor

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje i księguje dokumenty źródłowe na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom.
 • Analizuje dane wynikające z kart kontowych, weryfikuje prawidłowość dokonanych księgowań w celu rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych.
 • Dokonuje zwrotów oraz nadpłat podatnikom /płatnikom oraz dystrybuuje wpływy uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
  – praca jednozmianowa w porze dziennej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek 4-kondygnacyjny, bez windy
  – w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność redagowania pism,

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
   - rozmowa kwalifikacyjna
  – sprawdzenie praktycznej umiejętności obsługi aplikacji biurowych, zredagowanie pisma urzędowego
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.810,76 zł przy mnożniku 1,5.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76/8717203 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76/7461183 (sprawy organizacyjne i formalne).


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.