Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 • Komendant Miejski PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  ul. Westerplatte 19
  31 – 033 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w KM PSP Kraków z naliczeniami składki zdrowotnej, zaliczek na podatek dochodowy i pozostałych potrąceń.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie poleceń przelewu uposażeń i innych należności.
 • Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy.
 • Rozliczanie dotacji KSRG.
 • Kompletowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego w ramach zadań realizowanych przez Wydział Finansów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) praca biurowo – administracyjna w siedzibie urzędu, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;
  2) wynagrodzenie w przedziale od 1750 zł. – 2000 zł brutto łącznie z dodatkiem za wysługę lat.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) praca na drugim piętrze budynku, brak windy,
  2) narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  4) brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości jednostki sektora finansów publicznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość rachunkowości budżetowej.
  • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
  • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo – księgowych.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Kursy i szkolenia z zakresu księgowości.
 • Znajomość zagadnień pracy administracyjno – biurowej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy.
 • Dokładność, samodzielność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kursy i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy).
 • Referencje.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać na dzienniku podawczym tut. Komendy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 lub listownie w terminie do 12.12.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  Komenda Miejska PSP w Krakowie,
  ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

Inne informacje:

  Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

  Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać numer ogłoszenia.

  Aplikacje złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.psp.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w terminie dwóch tygodni od wpływu wszystkich aplikacji.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Aplikacje osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 6168331.