Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Zespole do spraw finansowo księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
  ul. Ku Dołom 6
  44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, ZFŚS poprzez wprowadzanie do komputerowego programu finansowo- księgowego zadekretowanych dowodów księgowych
 • monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych, kierowanie zaległości do egzekucji
 • wystawianie faktur
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w biurze Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy – komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka,. Stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu. Praca jest świadczona w budynku PIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera (m.in. znajomość programów MS Office (MS Word, MS Excell)),
  • umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku,
  • znajomość ustawy o Finansach publicznych, znajomość ustawy o Rachunkowości.
  • umiejętnośc wspólpracy w zespole
  • samodzielnośc,obowiązkowośc, dyspozycyjnośc

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku księgowej w administracji publicznej 6 miesięcy
 • umiejętność obsługi programu księgowego QWANT
 • wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
  Ku Dołom 6
  44-100 Gliwice

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny oraz oświadczenia muszą byc własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o postępowaniu rekrutacyjnym.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 231 23 50