Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w zespole ds. finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Koszalińska 46,
  76-100 Sławno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sławno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych wyznaczonych lekarzy weterynarii
 • sporządzanie dokumentacji związanej z obciażaniem należnościami podmiotów nadzorowanych oraz prowadzenie windykacji tych należności
 • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej jednostki, w tym sporządzanie zapotrzebowań i zamówień
 • pełnienie zastepstw w trakcie nieobecności głównego księgowego jednostki w tym:
 • opisywanie, dekretacja dokumentacji księgowej (kontrola pod względem rachunkowym)
 • wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego (REWIZOR)
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań finansowo-księgowych
 • obsługa programu Płatnik, systemów TREZOR, Bankowość Elektroniczna, Platforma EPUAP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie inspektoratu. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Długotrwała praca przy komputerze, miejsce pracy w siedzibie inspektoratu na piętrze budynku, brak windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku zwiazanym z prowadzeniem spraw administracyjnych lub księgowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejetność obsługi komputera w tym arkusza kalkulacyjnego Excel
  • umiejetność obsługi komputerowych programów księgowych

wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejetność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie ukończenia kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Koszalińska 46
  76-100 Sławno

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie 15.12.2015r. nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz nie zawierające własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty osób niezatrudnionych zostają zachowane w jednostce, ewentualnie na prośbę kandydatów zostaną im zwrócone pocztą. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Kandydaci na stanowisko, spełniający wymagania formalne, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Wszelkich informacji udziela sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie, nr telefonu 59 810 51 78 oraz PLW w Sławnie 793925113