Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
  ul. Ofiar Oświęcimskich 12
  50-069 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie delegacji służbowych
 • naliczanie rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koordynacja spraw związanych z realizacją regulaminu ZFŚS oraz sporządzanie dokumentacji do wypłaty świadczeń
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych i zewnętrznych
 • przygotowanie dla komisji likwidacyjnej wykazu sprzętu proponowanego do likwidacji lub zbycia, na podstawie wniosków pracowników lub ekspertyz
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego, w tym: udzielanie pracownikom instruktażu z zakresu archiwizacji dokumentów,
 • sprawdzanie i przyjmowanie do Archiwum Zakładowego dokumentów z Wydziałów WIJHARS
 • typowanie do brakowania oraz koordynacja brakowania dokumentacji w Archiwum Zakładowym oraz wypożyczanie i udostępnianie dokumentacji z archiwum zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwalną
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie jednostki
  – sporadyczne wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na trzecim piętrze bez windy z dostępem do światła dziennego
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
  – występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, przy monitorze powyżej 4 godzin

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyslne przestępstwo skarbowe
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • znajomość obsługi komputera
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość przepisów dotyczących rozliczania delegacji służbowych
  • znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt
  • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, asertywność, dyskrecja, odporność na stres, lojalność

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 3 miesiące stażu w jednostce budżetowej
 • certyfikat ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność samokształcenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Pokój numer 35, III piętro
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Ofiar Oświęcimskich 12
  50-069 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. O terminie ważności oferty decyduje data stempla pocztowego lub złożenie oferty w WIJHARS we Wrocławiu ( III piętro). Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22 § 1 oraz art. 22 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych:
  adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71/342-67-33