Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  70-502 Szczecin
  ul. Wały Chrobrego 4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie i dekretowanie dowodów księgowych w zakresie gospodarki budżetowej, budżetu zadaniowego i otrzymanych środków w formie rezerw budżetowych,
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie danych na podstawie ewidencji księgowej,
 • sprawdzanie wyciągów bankowych oraz przygotowywanie przelewów do elektronicznego podpisu,
 • prowadzenie egzekucji należności budżetowych (wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu,
  wyjazdy służbowe (szkolenia),
  praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności,
  stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku,
  w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
  stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z sektorem finansów publicznych w przypadku wykształcenia średniego. Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z sektorem finansów publicznych w przypadku wykształcenia wyższego

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o rachunkowości,
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • znajomość ordynacji podatkowej,
  • znajomość zagadnień księgowości budżetowej,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • podstawy rachunkowości finansowej,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – księgowy” (decyduje data stempla pocztowego).

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani poczta elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2000,00 zł brutto. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.