Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stosowanie reguł przyjętych w instrukcji określającej zasady (politykę) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • uzgadnianie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca z zapisami kont syntetycznych,
 • sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalno-rachunkowym,
 • przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji majątku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie-ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o rachunkowości, zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych,
 • sporządzanie przelewów bankowych (dyspozycji bankowych) oraz terminowe zapłaty zobowiązań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno – biurowa;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
  1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi
  o odpowiedniej szerokości,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: ekonomia ze specjalnością rachunkowość i finanse
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność negocjacji i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów, spraw,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
  Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
  Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowego”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.