Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw obsługi finansowo – księgowej
 • w Wydziale księgowości i finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
  ul. Gołębia 2 61-834 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie na kontach analitycznych dokumentów księgowych i uzgadnianie kont. Weryfikacja rozrachunków, wystawianie wezwań do zapłat dla należności, rozliczanie delegacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie ewidencji budżetu zadaniowego, zaangażowania i wydatków strukturalnych. Prowadzenie i przygotowywanie danych finansowych w celu sporządzenia sprawozdań dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych, terminowe regulowanie zobowiązań
 • Prowadzenie i uzgadnianie dochodów budżetowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, sporządzanie dokumentów do urzędów skarbowych w celu egzekucji
 • Prowadzenie ewidencji zaangażowania, budżetu zadaniowego i wydatków strukturalnych w programie finansowo – księgowym i sporządzanie sprawozdań
 • Prowadzi ewidencję zawartych umów dotyczącej bieżącej działalności jednostki (rodz,92121) i przekazuje niezbędne informacjie do Wydziału ds. pracowniczych organizacji i kontroli
 • Wystawianie not księgowych, związanych z rozliczaniem faktur, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przed monitorem ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku 3-kondygnacyjnym, na trzeciej kondygnacji, pomieszczenia biurowe i socjalne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo i podjazdów dla wózków inwalidzkich

  Inne
  Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 2201,76 PLN

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego z zakresu księgowości w tym nie mniej niż 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Finanse publiczne i Ustawy o rachunkowości
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość programów komputerowych użytkowych z zakresu \finansów i księgowości
  • znajomość podstaw rachunkowości budżetowej

wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych księgowo – kadrowych programów komputerowych, znajomość programów użytkowych z zakresu księgowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul Gołębia 2 61-834 Poznań, Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 852 80 03 wewn. 117.