Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • laborant
 • w Laboratorium Mechanicznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Rynek 9
  40-957 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bytom
 • Laboratorium Mechaniczne
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
  41-902 Bytom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych objętych działalnością laboratorium
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i metrologicznej związanej z wykonywanymi wzorcowaniami
 • udział w utrzymaniu i rozwoju systemu zarządzania, zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025
 • dbałość o stan wyposażenia laboratorium używanego podczas wykonywanych wzorcowań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -konieczna sprawność manualna,
  -praca wymaga dokładności i cierpliwości

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,
  -praca z wykorzystaniem urządzeń biurowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  -praca wykonywana w siedzibie Laboratorium,
  -budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  -warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,
  -charakter pracy wyklucza mozliwość zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością dotyczącą wzroku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie techniczne
 • znajomość tematyki pomiarów, zwłaszcza sprawdzania płytek wzorcowych lub kątowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ustawy Prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej oraz KPA
 • znajomość zagadnień systemu jakości (norma PN-EN ISO/IEC 17025),
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomośc języka angielskiego (np. ocena na świadectwie ukończenia szkoły)

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Rynek 9
  40-957 Katowice

Inne informacje:

  -w ofercie należy podać dane do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  – oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę,
  -kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie,
  -nadesłanych ofert nie odsyłamy,
  -oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3897-057 oraz 32 2589-436-37