Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • laborant
 • w Laboratorium Oceny Nasion

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  94-250 Łódź
  ul. Siewna 13a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • oznaczanie czystaosci materiału siewnego nasion gatunków: rolniczych, warzywnych, ozdobnych oraz ziół, zgodnie z zasadami określonymi w metodyce ISTA,
 • identyfikacja nasion gatunków uprawnych i chwastów,
 • opracowywanie uzyskanych wyników,
 • oznaczanie zdolności kiełkowania materiału siewnego zgodnie z metodyką ISTA,
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIORiN.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca laboratoryjno-biurowa, wymagająca przemieszczania się między piętrami z możliwością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
  użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (mikroskop, waga, termostat) i biurowego (komputer, drukarka),
  praca przy komputerze poniżej 4 godz. dziennie,
  oświetlenie naturalne i sztuczne,
  praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – sprzęt laboratoryjny i komputer,
  miejsce pracy – piętro w budynku jednopiętrowym,
  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – brak podjazdu, brak windy, brak dostępu na piętro dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność rozpoznawania nasion gatunków uprawnych i chwastów,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

wymagania dodatkowe

 • udokumentowane doświadczenie w ocenie nasion,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte zdolności manualne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie ukończonych kursów, szkoleń,
 • kopie ewentualnych świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  29-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Siewna 13a
  94-250 Łódź

Inne informacje:

  Przewidywane wynagrodzenie brutto : 1750,00zł.
  Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „wymaganych dokumentów i oświadczeń” oraz „innych dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne, którzy- po analizie ofert- zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.