Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • laborant
 • do spraw pobierania i transportu próbek
 • w Pracowni Laboratorium z siedzibą w Legnicy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14
  51-117 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legnica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Pracownia Laboratorium z siedzibą w Legnicy
  al. Rzeczypospolitej 10/12
  59-220 Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie próbek do badań z wszystkich komponentów środowiska (woda, ścieki, gleby, odpady itp.) i wykonywanie w nich wymaganych pomiarów oraz wykonywanie obliczeń i stosownych zapisów w celu podania wyniku końcowego,
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposażenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcowań wewnętrznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń,
 • zapewnienie transportu pobranych próbek oraz sprawowanie opieki nad pojazdami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Pracowni oraz w terenie, również w zmiennych warunkach pogodowych,
  – prowadzenie pojazdów służbowych o masie do 3,5 t,
  – praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym kontakt z materiałem niebezpiecznym (np. ścieki, odpady, gazy odlotowe itp.) oraz z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi (mutagenne, toksyczne, żrące),
  – wysiłek fizyczny (przenoszenie sprzętu pomiarowego o masie do ok. 20 kg) oraz praca na wysokości,
  – nietypowe godziny pracy, w szczególności częste wyjazdy służbowe, w sporadycznych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach o charakterze laboratoryjno-biurowym na II piętrze w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna (podstawowa) znajomość norm i metodyk związanych z realizowanymi zadaniami,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie techniczne o profilu związanym z chemią lub ochroną środowiska,
 • przeszkolenie z zakresu odpowiednich technik pomiarowych,
 • przeszkolenie z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Delegatura w Legnicy
  al. Rzeczypospolitej 10/12
  59-220 Legnica

Inne informacje:

  Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego).
  Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Oferty składane drogą pocztową należy przesyłać w kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko laboranta”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-71) 327-30-08 lub (0-76) 854-14-00.