Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • laborant
 • do spraw serologii
 • w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  40-585 Katowice
  ul. Brynowska 25a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie próbek z materiału biologicznego do badań,
 • przygotowanie niezbędnych do badań odczynników,
 • wykonanie badania serologicznego przygotowanych próbek,
 • monitorowanie pracy urządzeń laboratoryjnych i prowadzenie na bieżąco zapisów technicznych w kartach badań oraz kartach pracy urządzeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium. Praca z materiałem potencjalnie chorobotwórczym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracownia Serologii znajduje się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi, konieczność pokonania schodów. Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o kierunku weterynaryjnym lub biologicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • rzetelność,
  • współpraca,
  • komunikacja.

wymagania dodatkowe

 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • rozwiązywanie problemów,
 • myślenie analityczne,
 • otwartość na zmiany.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Brynowska 25a
  40-585 Katowice

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.