Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • laborant
 • do spraw administracyjnych i/lub przyjmowania próbek
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej -Pracownia w Kaliszu-Dział badań żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zakład Higieny Weterynaryjnej-Pracownia w Kaliszu, ul.Warszawska 63a, 62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań w celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych wyników;
 • przygotowywanie próbki w celu wykonania badań i likwidacja próbki po badaniu;
 • przygotowywanie odczynników, szkła, materiałów pomocnicznych i środowiska badań w celu wykonania badań,
 • wykonywanie czynności w zakresie kontroli jakości badań oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej w celu praw.funkcjonowania systemu zarządz.jakością;
 • sprawdzanie aparatury laboratoryjnej i właściwe jej użytkowanie oraz prowadzenie stosownych zapisów w celu prowadzenia prawidłowego toku analitycznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku od godz.7:00 do 15:00 ( w tym dyżury);
  – praca w siedzibie laboratorium;
  – praca w zespole;
  – wyjazdy służbowe w celu podnoszenia kwalifikacji;
  – kontakt z czynnikami biologicznymi i odczynnikami chemicznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – praca z wyposażeniem pomiarowo-badawczym związanym z wykonywaniem badań;
  – praca w trudnych warunkach środowiskowych – praca w laboratorium;
  – poruszanie się po budynku – schody – brak wind ( w budynku jak i przed budynkiem);
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie zawodowe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • krótkie przeszkolenie

wymagania dodatkowe

 • średnie zawodowe o profilu biologicznym,chemicznym,analityki medycznej
 • obsługa komputera w zakresie wykonywanych badań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań
  pok. 131, I piętro

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 661-90-08 lub (61) 661-90-65
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.