Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • do spraw metrologicznych
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
  ul. Polanki 124 c
  80-308 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie
  ul. Poprzeczna 19
  10-282 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • praca w terenie związana z legalizacją, ekspertyzą, sprawdzaniem i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych takich jak: zbiorniki pomiarowe, instalacje pomiarowe, odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan i wagi nieautomatyczne,
 • praca w siedzibie urzędu związana z legalizacją, ekspertyzą, sprawdzaniem i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych takich jak: taksometry, wagi nieautomatyczne i odważniki,
 • udział w przeprowadzanych kontrolach użytkowników przyrządów pomiarowych w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy użytkownicy wykonują przepisy ustawy Prawo o miarach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie i w siedzibie urzędu,
  – praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie,
  – sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych,
  – wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – praca na parterze – budynek bez windy,
  – na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profil matematyczny / średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office, głównie arkusza kalkulacyjnego i word,
  • otwartość na zmiany,
  • chęć rozwoju zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne,
 • doświadczenie związane z obszarem metrologii,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach.

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Polanki 124 c
  80-308 Gdańsk

Inne informacje:

  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru, tj. o terminie przeprowadzenia testu wiedzy – za pomocą poczty elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu),
  – oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania,
  – oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (058) 52-45-321.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.