Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • do spraw czynności metrologicznych
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Tarnobrzegu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
  ul. Krupnicza 11
  31-123 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnobrzeg
 • Obwodowy Urząd Miar w Tarnobrzegu
  ul. Kościuszki 4
  39-400 Tarnobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -dokonywanie pomiarów objętości, masy i przepływu (pomiary: wag, odmierzaczy i instalacji pomiarowych do paliw)
  -stres związany z obsługa klienta
  -praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych
  -wyjazdy służbowe
  -wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca w laboratorium pomiarowym
  -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
  -praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu
  -budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dokładność i systematyczność w pracy
  • umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole
  • umiejętność interpretacji aktów prawnych
  • umiejętność biegłej obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel
  • dyspozycyjność (szkolenia i wyjazdy służbowe)
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • staż pracy w zakresie metrologii
 • znajomość zagadnień związanych z szacowaniem niepewności pomiarów
 • mile widziana znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • znajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miar

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Krupnicza 11
  31-123 Kraków

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2200 brutto.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie o ich miejscu i terminie. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 822-75-88.