Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • w Wydziale Termodynamiki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • w Łodzi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa klienta, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 • prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania funkcjonującego w Wydziale,
 • pomoc w czynnościach związanych z legalizacją, wzorcowaniem, oceną zgodności, sprawdzaniem i ekspertyzami przyrządów pomiarowych według istniejących procedur.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe, dźwiganie dorywczo do 35kg, praca na wysokości powyżej 3 m, praca przy materiałach niebezpiecznych (paliwa ciekłe i LPG)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne
  wynagrodzenie brutto: płaca zasadnicza 1.873,84 zł + dodatek stażowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy prawo o miarach,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość obsługi komputera (Office).

wymagania dodatkowe

 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, systematyczność,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemów zarządzania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji z klientem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Narutowicza 75
  90-132 Łódź
  Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych i podpisanych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja do Wydziału Termodynamiki”.