Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • do spraw kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Gorzowie Wielkopolskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  pl. Lotników 4/5
  70 – 414 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.
 • Obwodowy Urząd Miar
  Al. Konstytucji 3 Maja 102a
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej – legalizacji przyrządów pomiarowych,
 • wykonywanie ekspertyz i wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych, na podstawie przeprowadzanych kontroli,
 • realizacja zadań przewidzianych na stanowisku do spraw obsługi interesanta.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, przy użyciu wysiłku fizycznego, związanego z przenoszeniem wzorców masy do 25 kg, częste wyjazdy służbowe. Prowadzenie samochodu służbowego. Sprawdzanie, za pomocą kontrolnych przyrządów pomiarowych, czy zgłoszone przyrządy takie jak wagi, odmierzacze paliw płynnych, gazu LPG, zbiorniki, instalacje, spełniają wymagania techniczne i metrologiczne zawarte we właściwych przepisach. Legalizacja wag w urzędzie lub poza urzędem np. w sklepach, magazynach, punktach skupu. Legalizacja odmierzaczy paliw, instalacji pomiarowych, zbiorników na stacjach benzynowych i składach paliwowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Kontrole realizowane na terenie administrowanym przez Obwodowy Urząd Miar w Gorzowie Wielkopolskim. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze
  oraz I piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz brak drzwi o odpowiedniej szerokości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne lub w zakresie nauk ścisłych: fizyka, informatyka, chemia, matematyka),
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Pl. Lotników 4/5
  70-414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
  – składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę,
  – kandydatki/ kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
  – dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: (91) 434-75-66 wew. 20.