Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • metrolog
 • w Laboratorium Siły i Ciśnienia Zakładu Mechaniki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analiza i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar ,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań),
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium, wyjazdy służbowe, praca fizyczna związana z obsługą ciężkich przyrządów pomiarowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – techniczne (preferowany kierunek: mechanika, mechatronika, elektrotechnika, robotyka, elektronika, elektryczny) lub uniwersyteckie o kierunku fizyka (preferowana specjalność: fizyka doświadczalna),
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ­znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
  • ­wiedza specjalistyczna z dziedziny siły,
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
  • ­dobra znajomość zagadnień matematycznych,
  • umiejętność programowania,
  • ­znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.

wymagania dodatkowe

 • ­przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora,
 • ­znajomość języka niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
 • ­umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,
 • ­umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień,
 • komunikatywność,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie siły lub doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub doświadczenie w pracy w administracji miar.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego,

Termin składania dokumentów:

  08-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko metrologa w Laboratorium Siły i Ciśnienia Zakładu Mechaniki – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o przyjętych w naborze metodach i technikach selekcji oraz terminie/-ach poszczególnych etapów,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 581 93 49,
  – proponowane wynagrodzenie: mnożnik 1,5,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl.