Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • metrolog
 • w Laboratorium Kąta w Zakładzie Długości i Kąta

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analiza i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych;
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych, wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia;
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium;
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar;
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania, dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokumenty główne, harmonogramy wzorcowań);
 • udział w audytach wzajemnych („peer-review”);
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowych, inwestycyjnych itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami refraktometrycznymi, polarymetrycznymi oraz kąta płaskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
  W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – uniwersyteckie o kierunkach chemia lub fizyka, politechniczne o kierunkach chemia, technologia chemiczna, fizyka techniczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria chemiczna i procesowa, elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą;
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny kąta płaskiego, w tym refraktometrii i polarymetrii;
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru;
  • dobra znajomość zagadnień matematycznych;
  • umiejętności programowania;
  • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”;
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe 1 rok w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie kąta płaskiego, w tym refraktometrii albo polarymetrii, lub w laboratorium chemicznym, lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub w pracy w administracji miar,
 • umiejętność przygotowania prezentacji, referatów, wystąpień;
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz;
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka francuskiego / niemieckiego

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8–16 z dopiskiem „Oferta pracy nr 180543 na stanowisko metrologa w Laboratorium Kąta Zakładu Długości i Kąta – nie otwierać”.

Inne informacje:

  -Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej,
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 06,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl