Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • metrolog
 • w Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektrycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analizowanie i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych;
 • Wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych;
 • Wykonywanie prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi;
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar napięcia i prądu elektrycznego oraz rezystancji;
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych
 • Udział w audytach wzajemnych („peer review”);
 • Przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium pomiarów elektrycznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie, profilowe – elektroniczne, elektrotechniczne, fizyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny napięcia i prądu elektrycznego oraz rezystancji;
  • znajomość podstawowych zagadnień szacowania niepewności pomiaru;
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej;
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych.
  • znajomość języka angielskiego na poziomie, umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – elektroniczne, elektrotechniczne, fizyka
 • znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych np. LabView, C++;
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz;
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień;
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych.
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • komunikatywność;
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego,

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko metrologa w Zakładzie Elektrycznym nr ogłoszenia 179959 – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  – Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów
  i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  – Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  – Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową
  o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
  – Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 92 41 w godz. 8.00-16.00;
  – Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl;
  – W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.