Archiwum Państwowe w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy archiwista

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pszczyna
 • Archiwum Państwowe w Katowicach
  Oddział w Pszczynie
  Brama Wybrańców 1
  43-200 Pszczyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji.
 • Bezpośrednie udostępniania materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
 • Wykonywanie kwerend w celu sformułowania odpowiedzi na podania składane przez osoby fizyczne i wszelkie jednostki organizacyjne
 • Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego załatwienia sprawy.
 • Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania
 • Uczestnictwo w wystawach, sesjach, prelekcjach w celu popularyzacji archiwum i jego zasobu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca głównie w magazynach archiwalnych, wysiłek fizyczny ( zdejmowanie, odkurzanie i układanie akt na półkach), praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin i urządzeń biurowych, obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia usytuowane na wysokim parterze, brak podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych, dojście stromymi schodami, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze państwowej służby archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa archiwalnego
  • umiejętność analizowania i wnioskowania
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • efektywność w realizacji zadań i celów
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie umiejętności odczytywania i zrozumienia treści dokumentów

wymagania dodatkowe

 • średnie o specjalności archiwalnej
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • kreatywność, dokładność, samodzielność, terminowość i obowiązkowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  Józefowska 104
  40-145 Katowice

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu się kandydata do kolejnego etapu naboru będzie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną(e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty będą komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32 210 35 60.