Archiwum Państwowe w Radomiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy archiwista
 • do spraw gromadzenia, opracowywania i zabezpieczania zasobu
 • w Oddziale Opracowania i Zabezpieczania Zasobu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Radomiu
  ul. Wernera 7
  26-600 Radom

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Porządkowanie i opracowywanie zasobu Archiwum
 • Opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do digitalizacji
 • Wykonywanie prac z zakresu profilaktyki konserwatorskiej
 • Znakowanie materiałów archiwalnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z koniecznością przemieszczania materiałów archiwalnych w magazynach, kontakt z kurzem mogącym powodować alergie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontakt z kurzem w magazynach i na stanowisku pracy, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie rozumienia tekstu
  • Znajomość ustawy archiwalnej i przepisów archiwalnych
  • Umiejętność poszukiwania danych do dziejów ustrojowych urzędów i instytucji działających na terenie kompetencji Archiwum
  • Umiejętność pracy z komputerem

wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne kursy z zakresu archiwistyki
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie rozumienia tekstu
 • Znajomość w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych
 • Umiejętność odczytywania rękopisów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Radomiu
  Wernera 7
  26-600 Radom

Inne informacje:

  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
  – Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego),
  – Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  – Dokumentów nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. – (48) 377-90-50


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.