Archiwum Państwowe w Radomiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy archiwista
 • do spraw do spraw obsługi punktu informacyjnego
 • w Oddziale Ewidencji, Informacji i Udostępniania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Radomiu
  ul. Wernera 7
  26-600 Radom

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji o zasobie, dokumentacji osobowo – płacowej oraz o sposobie załatwiania spraw
 • prowadzenie spraw związanych z wypożyczaniem poza Archiwum kopii materiałów archiwalnych
 • prowadzenie poszukiwań materiałów archiwalnych w celu wyszukania informacji niezbędnych do załatwienia kwerend od osób i instytucji
 • uwierzytelnianie kopi materiałów archiwalnych i dokumentacji osobowo-płacowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Kontakt z klientami zewnętrznymi co najmniej kilka razy dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontakt z kurzem na stanowisku pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą klienta w adminitracji państwowej lub doświadczenie w archiwum państwowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość jężyka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • znajomość ustawy archiwalnej i przepisów archiwalnych
  • umiejętność pracy z komputerem oraz przeszukiwania ogólnodostępnych internetowych archiwalnych baz danych
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • specjalistyczne kursy z zakresu archiwistyki
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie rozumienia tekstu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  Wernera 7
  26-600 Radom

Inne informacje:

  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
  – Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego),
  – Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  – Dokumentów nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. – (48) 377-90-50


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.