Archiwum Państwowe w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy archiwista
 • do spraw porządkowania oraz ewidencjonowania dokumentacji niearchiwalnej
 • w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Milanówek
 • Archiwum Państwowe w Warszawie
  Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
  ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Wprowadzanie danych do systemu ewidencyjnego
 • Rozmieszczanie akt w magazynach
 • Wypożyczanie dokumentacji z magazynów
 • Przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Wydzielanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął
 • Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej do Pracowni Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem dokumentacji niearchiwalnej w magazynach, kontakt z kurzem mogący powodować alergie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontakt z kurzem w magazynach, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera, w zakresie posługiwania się systemami bazodanowymi

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • sumienność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  Krzywe Koło 7/9
  00-270 Warszawa

Inne informacje:

  – Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 260 + dodatek stażowy
  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
  – Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego),
  – Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  – Dokumentów nie odsyłamy, Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. – (22) 635-92-42 w.107


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.