Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy asystent w inspektoracie
 • do spraw ochrony zdrowia konsumenta
 • Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  40-585 Katowice
  ul. Brynowska 25a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia konsumenta
 • Uczestnictwo w kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie prowadzenia nadzoru nad ochroną zdrowia konsumenta
 • Uczestnictwo w prowadzeniu krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Uczestnictwo w prowadzeniu spraw z zakresu krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa realizowana w siedzibie Inspektoratu, wyjazdy służbowe, uczestnictwo w kontrolach w podmiotach i innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy – komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka. Stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu. Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych – bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość prawa weterynaryjnego i administracyjnego
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność doskonalenia zawodowego,
  • umiejętność rozwiazywania problemów
  • otwartość na zmiany
  • rzetelność i terminowość

wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność efektywnej komunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Brynowska 25a
  40-585 Katowice

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.