Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • w Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Brodowicza 13
  Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie próbek, odczynników i materiałów pomocniczych do badań
 • współuczestnictwo w wykonywaniu badań
 • monitorowanie warunków środowiska pracy, urządzeń
 • prowadzenie dokumentacji badań, okresowe sprawdzanie sprzętu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy w teren, kontakt z materiałem zakaźnym, praca w zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu zadań, narażenie na stres


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 • praca w laboratorium, budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole
  • precyzja i zdolności manualne
  • odporność na stres
  • komunikatywność
  • prawo jazdy kat. B (badania psychotechniczne)

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z wykrywania włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania
 • obsługa podstawowych urządzeń komputerowych
 • doświadczenie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi systemu CELAB
 • znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Brodowicza 13
  30-965 KrakówInne informacje:


  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie